Finansowanie

Prowadzą Państwo działalność? Nie chcą obniżać zdolności kredytowej? Sugerowaną opcją będzie leasing. Preferują Państwo kredyt? Dopasujemy ofertę spełniającą Państwa wymagania.

Którąkolwiek z wymienionych opcji Państwo wybiorą, nasz doradca zadba o najlepszą ofertę dopasowaną do indywidualnych preferencji. Poniżej przybliżamy niektóre produkty:

Leasing operacyjny: najbardziej powszechna forma leasingu polegająca na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Umowa musi być zawarta na czas oznaczony, wynoszący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca, natomiast raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszty uzyskania przychodów. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu.

Korzyści:

 • Płatności leasingowe dopasowywane są do założeń budżetowych Korzystającego
 • Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku.
 • Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu silnego wizerunku firmy.
 • Umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie ważne przy ustalaniu długoterminowych budżetów.
 • Leasing operacyjny ma wpływ na zwiększenie płynności finansowej leasingobiorcy; zakup środków trwałych tą drogą w całości dokonywany jest ze źródeł zewnętrznych – finansuje go firma leasingowa.
 • Leasing operacyjny daje możliwość rozszerzenia zdolności produkcyjnej odpowiednio do potrzeb rynkowych (modernizacja produkcji, obniżenie kosztów) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury kapitałów własnych.
 • Nie wyklucza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego.
 • Jest nowoczesną metodą zabezpieczenia się leasingobiorcy przed technologicznym starzeniem się urządzeń przez przeniesienie na firmę leasingową ryzyka własności urządzeń wrażliwych na zmiany technologiczne.

 

Leasing finansowy: polega na udostępnieniu korzystającemu dobra inwestycyjnego do użytkowania i ewentualnie pobieraniu pożytków na określony  czas, na ogół zbliżony do okresu jego gospodarczej przydatności, tzn. okresu, w którym istnieje wysokie prawdopodobieństwo technicznej sprawności dobra oraz możliwości jego wykorzystania w działalności gospodarczej przynoszącej zysk.owego. Suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu finansowania (do sumy tej zalicza się wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu okresu umowy). Umowa jest zawarta na czas oznaczony, przy czym nie ma ograniczenia co do minimalnego, ani  maksymalnego okresu umowy. Odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy dokonuje Leasingobiorca. Rata leasingowa składa się z dwóch części. Pierwsza to część kapitałowa stanowiąca spłatę wartości przedmiotu. Druga to część odsetkowa, będąca wynagrodzeniem Leasingodawcy. Kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest tylko cześć odsetkowa raty leasingowej.

Korzyści:

 • Płatności leasingowe dopasowywane są do założeń budżetowych Korzystającego.
 • Stwarza możliwość zaplanowania wydatków leasingobiorcy w przyszłych okresach, gdyż opłaty leasingowi są niezmienne przez cały okres trwania umowy.
 • Umożliwia elastyczne dopasowanie wysokości opłat leasingowych do standingu finansowego leasingobiorcy i przyszłych przychodów.
 • Jest elastyczną i wygodną formą pozyskiwania środków przez leasingobiorcę bez wielu ograniczeń, które nakładane są przez tradycyjnych kredytodawców; minimum formalności i czasu, ubezpieczenie i wiele innych opcji.
 • W leasingu finansowym: wykup praktycznie nie istnieje. Wraz z zapłatą ostatniej raty przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.
 • Korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy; kosztem uzyskania przychodów Korzystającego jest element odsetkowy każdej z rat leasingowych.
 • Przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do ewidencji środków trwałych korzystającego.
 • Nie wyklucza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego.

 

Leasing zwrotny:  polega na tym, że Korzystający uprzednio dokonuje sprzedaży na rzecz firmy leasingowej własnego środka trwałego, a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie której nadal korzysta z tego środka trwałego. Przedmiot leasingu zmienia jedynie właściciela, nie ma zakłóceń w jego użytkowaniu. Celem podstawowym zawarcia takiej umowy dla Korzystającego jest uwolnienie zamrożonych środków pieniężnych, aby zostały przeznaczone na inne inwestycje, zachowując możliwość korzystania ze środka trwałego. Za cenę uwolnienia środków pieniężnych pochodzących ze sprzedaży środka trwałego korzystający rezygnuje z praw własności do tego środka. Oczywiście może on ponownie stać się jego właścicielem po dokonaniu spłaty rat przewidzianych w umowie leasingu. Leasing zwrotny może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego (poszczególne raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodów korzystającego), jak i leasingu finansowego (korzystający będzie dokonywał podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, a jego kosztem podatkowym, oprócz odpisu amortyzacyjnego, będzie część odsetkowa każdej z rat).

Korzyści:

 • pozyskanie gotówki na realizację celów biznesowych
 • klient zatrzymuje dobro inwestycyjne, z którego będzie korzystać
 • zwiększa się płynność finansową dzięki zamianie kapitału zamrożonego w postaci środków trwałych na gotówkę
 • wzmocnienie bilansu spółki oraz poprawienie sprawozdania finansowego
 • leasingu nie ujmuje się jako zobowiązania w bilansie firmy

 

Leasing konsumencki: może być dla klientów indywidualnych korzystniejszy niż kredyt bankowy. Nowe przepisy umożliwiające korzystanie osobom fizycznym z tej formy finansowania weszły w życie od 1 lipca 2011 r.

Zalety:

 • uproszczona procedura
 • nie ma wymogu zaświadczenia od pracodawcy
 • formalności związane z rejestracją i ubezpieczeniem dokonuje Leasingodawca
 • leasing konsumencki tylko na dowód osobisty,

Jest dedykowany dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Ta forma finansowania cieszy się coraz większą popularnością i zaufaniem, również ze względu na możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków zakupu zarówno samego przedmiotu leasingu, jak i również usług z nim związanych np.: ubezpieczenie i serwis. Konsument korzysta w ramach leasingu z kompleksowej obsługi używania przedmiotu po kosztach znacznie niższych. Kolejnym udogodnieniem są proste procedury związane z zawarciem umowy [trwające krócej niż formalności związane z kredytem bankowym]. Do złożenia wniosku wystarczy tylko dowód osobisty - resztą formalności zajmuje się firma leasingowa.

 

Kredyt: to pożyczka, udzielana przez instytucję finansową swoim klientom. Instytucja udzielająca pożyczki staje się wierzycielem względem osób, którym udzieliła kredytu. Koszty kredytu (odsetki) zależne są w pewnym stopniu od stóp procentowych, które co  miesiąc ustala Rada Polityki Pieniężnej na czele z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Prócz kredytów w walucie bazowej (PLN) klient może wziąć kredyt również w walucie obcej [musi być jednak świadomy ryzyka kursowego, które wynika ze zmienności kursów walut].

W praktyce występuje wiele różnych kryteriów i klasyfikacji kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę osobę kredytobiorcy kredyty można podzielić na:

 • kredyty na finansowanie działalności gospodarczej [udzielane wyłącznie przedsiębiorstwom na sfinansowanie działalności gospodarczej];
 • kredyty konsumpcyjne [udzielane osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej].

Kredyt samochodowy: przeznaczony  jest na sfinansowanie zakupu pojazdu, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Brak komentarzy.

Leave a reply

You must be Zalogowany Zostaw komentarz.